Company profile

Last updated: 30 May 2018  |  17542 Views  | 

Company profile


 

 

บริษัท สามพรานฟาร์ม จำกัด  ได้ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าทางด้านปศุสัตว์ครบวงจร โดยทางบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการผลิตอาหา เพื่อการบริโภค โดยยึดแนวทางการผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีมากที่สุด โดยตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่มีโอกาสปนเปื้อนสู่อาหาร ซึ่งจะต้องเอาใจใส่ในกระบวนการผลิตทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยงสุกรโดยวิธีเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ มีการนำสมุนไพรไทยมาใช้ในการเลี้ยง ซึ่งส่งผลดีต่อการสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของสัตว์ และให้ความสำคัญกับกระบวนการเชือดและตัดแต่งที่ถูกสุขลักษณะโดยได้นำเทคโนโลยีโรงเชือดที่ทันสมัย และองค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านอาหารมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้เนื้อหมูที่มีคุณภาพ และปลอดภัยสูงสุด ดังเจตนารมณ์ที่ผู้บริหารได้มุ่งมั่นต่อการผลิตที่ว่า 


"บริษัทฯ จะมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานสากลและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า พร้อมทั้งพัฒนาสู่มาตรฐานอินทรีย์ "ชื่อบริษัท  บริษัท สามพรานฟาร์ม จำกัด
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ : 27/5 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
สำนักงานขาย และหน้าร้าน ตั้งอยู่เลขที่ 
: 145/1 หมู่ที่1 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โรงงาน  : ตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ที่ 6  ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ :
02-4297103 , 034-321302 , 034-321422
โทรสาร :
034-292080ประเภทอุตสาหกรรม
บริษัทฯผลิตสินค้าด้านปศุสัตว์ครบวงจร (การผลิตอาหารแนวเกษตรอินทรีย์)
    
 
แหล่งวัตถุดิบ
บริษัทดำเนินธุรกิจด้านปศุสัตว์ฟาร์มเลี้ยงสุกร มีฟาร์มทั้งหมด 3 สาขา ดังนี้
• สามพรานฟาร์ม 1 ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
• สามพรานฟาร์ม 2 ตั้งอยู่เลขที่ 88/1 ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
• สามพรานฟาร์ม 3 ตั้งอยู่เลขที่ 156 หมู่ที่2 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี
 
     
แหล่งผลิตทั้งสามสาขาได้รับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์ และ ยังได้ขึ้นทะเบียนฟาร์มเป็นฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อ  แดงตกค้างเพื่อการส่งออก  พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาสายพันธุ์สำหรับสุกรปลอด  สาร  ฟาร์มได้มีการนำสมุนไพรมาใช้ในระบบการเลี้ยงสุกรพร้อมกันนี้ได้ดำเนินการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง(Free-range production system) หรือ ผลิตสินค้าที่เรียกว่า  "Natural Pork" (เนเชอรัลพอร์ค)  จำหน่ายในกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมี่ยมอีกด้วย ทั้งนี้โดยชูประเด็นไม่เป็นการทรมานสัตว์ ปลอดสารตกค้าง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยมีการจัดโปรแกรมการเลี้ยงอย่างมีระบบ
    
  
หนังสือรับรองมาตรฐาน

ปี 2528  ได้รับรองฟาร์มสุกรมาตรฐานเพื่อการส่งออกต่างประเทศ DLD.37

ปี 2531  ได้รับรองฟาร์มสุกรมาตรฐานเพื่อการส่งเข้าเขตปลอดโรคระบาดภาคใต้

ปี 2543  ได้รับรองฟาร์มสุกรปลอดโรคระบาดจากกรมปศุสัตว์

ปี 2544  ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกร ของประเทศไทยได้รับรองการผลิตอาหารจาก
              สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)    
 
ปี 2545  ได้รับรองโรงงานผลิตเนื้อสัตว์อนามัยจากกรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมโครงการจัดทำระบบ GMP & HACCP จากสถาบันอาหาร

       


 
 ปี 2547  ได้รับการรับรองคุณภาพอาหารปลอดภัย (FoodSafety)  
               จากกระทรวงสาธารณสุข

 ปี 2547  ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรมาตรฐาน
               ตัว Q จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ปี 2548  ได้รับการรับรองระบบ GMP & HACCP จากสำนักรับรอง
               ระบบคุณภาพ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ 
               เทคโนโลยี แห่งประเทศไทย
 
 ปี 2549  ได้รับการรับรองโรงงานมาตรฐานเพื่อการส่งออก

 ปี 2550  ได้รับการรับรองโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน GMP และ HACCPเพื่อการส่งออก
               จากกรมปศุสัตว์ 

 ปี 2553  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO22000:2005 
              Food Safety Management
              และได้รับเอกสารรับรองการส่งออกเนื้อสุกรไปยังประเทศเวียดนาม

     

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy